I.

Základní ustanovení

  1. 1. Správcem osobních údajů podle
  2. 2. l. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ABIGAIL STYL s.r.o IČ 28213041se sídlem Milady Horákové 548/55, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha  (dále jen: „správce“).
  3. 3. Kontaktní údaje správce jsou 
  1. Adresa: Voctářova 2449/5, Praha 8 - Libeň 180 00
  2. Email: salonperfectlook@seznam.cz
  3. Telefon: +420 730 141 362

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo

i nepřímo identifikovat, zejména odkazem na ur itý identifikátor, například jméno, identifika ní číslo, loka ní údaje, síťový identifikátor nebo na jeden i více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spole enské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2. 4. 2.Správce zpracovává Vaše identifika
  3. 5. ní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle

l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o některých službách informa ní spole nosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  2.Účelem zpracování osobních údajů je  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít i jí ze strany správce plnit,   zasílání obchodních sdělení a inění dalších marketingových aktivit.  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu l. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.      IV.  Doba uchovávání údajů  1. Správce uchovává osobní údaje   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukon ení smluvního vztahu).    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.      V.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,   podílející se na zajištění provozu služeb,  zajišťující marketingové služby. 2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.      VI.  Vaše práva  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte   právo na přístup ke svým osobním údajům dle l. 15 GDPR,   právo opravu osobních údajů dle l. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle l. 18 GDPR.   právo na výmaz osobních údajů dle l. 17 GDPR.   právo vznést námitku proti zpracování dle l. 21 GDPR a   právo na přenositelnost údajů dle l. 20 GDPR.   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v l. III těchto podmínek.   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.     VII.  Podmínky zabezpe ení osobních údajů  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organiza 2. ní opatření k zabezpe 3. ení osobních údajů. 6. Správce přijal technická opatření k zabezpe 7. ení datových úložišť a úložišť osobních údajů.  8. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.     VIII.  Závěre ná ustanovení  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.     Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.